Bros Płytka na owady 1 szt. Powiększ

Bros Płytka na owady 1 szt.

17,59 zł

Płytka stopniowo uwalnia pary substancji owadobójczej zwalczając owady latające (muchy, komary, meszki, mole)

More details

Stan: Produkt niedostępnyStan: Produkt dostępny

Available Option

Jedno opakowanie zabezpiecza pomieszczenie do 30m2 przez ok. 2 miesiące. Pełną skuteczność uzyskuje się po ok. 48 godzinach od wystawienia płytki.

Uwaga

H410 Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne powodując długotrwałe skutki.
H332 Działa szkodliwie w następstwie wdychania.

P102 Chronić przed dziećmi.
P261 Unikać wdychania par/mgły.
P273 Unikać uwolnienia do środowiska.
P304+P340 W przypadku dostania się do dróg oddechowych wyprowadzić na świeże powietrze
P312 W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z lekarzem.
P501 Pojemnik usuwać na wysypisko lub do utylizacji.

Napisz opinię